Scambaiting Powerball with Pedro
00:01:24 Thanks Pedro!

Thanks Pedro!